Thuis in uw branche

Rapporteren over fraude

Het NBA-bestuur heeft eind december 2021 de wijziging van standaard 700 ten aanzien van het rapporteren over fraude in de controleverklaring goedgekeurd. 

Op grond van paragraaf 29B uit standaard 700 dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden, voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's in de controleverklaring'

Voor SRA-kantoren (reguliere vergunninghouders) geldt deze verplichting voor controleopdrachten die betrekking hebben op een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. De NBA beveelt eerdere toepassing van deze regelgeving aan. 

Voor SRA-accountantsorganisaties en hun cliënten heeft deze wijziging grote betekenis. Het OOB-segment was al bekend met het rapporteren van kernpunten.
SRA-kantoren zullen met name aandacht moeten schenken aan de praktische (operationele) kant van de implementatie van de gewijzigde standaard. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat kantoren hun wettelijke controleklanten in deze nieuwe regelgeving meenemen. Bestaat hierover al voldoende awareness?

Wat verandert er?

Vanuit vaktechnisch oogpunt bezien, verandert er niet zoveel. Voor het uitvoeren van een controleopdracht wijzigt alleen Standaard 700. Andere controlestandaarden wijzigen niet. Over de uitleg van toepassing van Standaard 700 wordt veel gepubliceerd. Lees meer op de NBA-website.

In de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ beschrijft de accountant op welke wijze is ingespeeld op risico’s die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude(risico’s).

De accountant neemt – rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de complexiteit van de controle – op basis van professionele oordeelsvorming in deze sectie (een combinatie van) de volgende elementen op:

 • de frauderisico’s die aandacht vereisen bij de controle;
 • een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de financiële overzichten;
 • een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • een indicatie van de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant;
 • belangrijke waarnemingen met betrekking tot de aangelegenheid.

Voor zover de risico’s geen significante aandacht vragen, kan dit in deze sectie leiden tot een beschrijving in verkorte vorm.

SRA-Signalering Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Deze signalering van SRA-Vaktechniek d.d. 29 september 2022 gaat kort in op de inhoud van de wijzigingen van Standaard 700. Hierbij wordt ingegaan op de praktische consequenties waar SRA-kantoren mee van doen hebben bij implementatie van deze aangepaste regelgeving. SRA-kantoren kunnen deze signalering hierbij als handvat hanteren.

Voorbeelden en Good practices Fraudesectie controleverklaring

Op 9 december 2022 zijn ‘Voorbeelden Fraudesectie controleverklaring’ en de 'Good practices – Rapportering niet-oob’s in fraudesectie controleverklaring’ door de NBA gepubliceerd.

 • Voorbeeldteksten sectie frauderisico's
  Hierbij wordt vooropgesteld dat deze voorbeeldteksten slechts voorbeelden zijn hoe de accountant in de sectie ‘Controle aanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring kan rapporteren.  In controleverklaringen dient deze sectie altijd klantspecifiek opgenomen te worden.
 • Rapportage analyse - Fraudesecties in controleverklaringen 2021 van niet-oob's
  In deze rapportage wordt een analyse gegeven van 52 door de NBA ontvangen controleverklaringen van niet-oob’s, waarin aandacht is gegeven aan de sectie ‘Controle aanpak frauderisico’s’. Deze controleverklaringen zijn verstrekt door accountants werkzaam bij de Auditdienst Rijk (ADR) en bij een vijftal accountantsorganisaties. De hierin opgenomen voorbeelden van frauderisico’s en waarnemingen geven inzicht in de in de sectie op te nemen informatie. Dat geldt ook voor het al dan hierin opnemen va neen verwijzing naar een specifiek risico in de jaarrekening of in de risicoparagraaf van het bestuursverslag. Aan de hand van deze voorbeelden wordt uitleg gegeven aan toepassing van Standaard 700.

Handreiking NBA

De NBA heeft in oktober 2022 een Handreiking Rapporteren in de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring gepubliceerd. Daarin wordt Standaard 700 en de bijbehorende consequenties breed uiteengezet, binnen de lijntjes van de controlestandaard(en). 

Wat SRA betreft zou een Handreiking echter nadere guidance en interpretatie moeten geven zodat de aangepaste regelgeving beter, sneller, efficiënter en op maat geïmplementeerd kan worden binnen de accountantsorganisatie. Dat is immers de context waarin de accountant de werkzaamheden verricht. De doorvertaling naar de praktijk mist en biedt onzes inziens vanuit dat oogpunt weinig ondersteuning. Lees de hele SRA-reactie hier.

Webinar Platform Reguliere Vergunninghouders

Op 28 juni 2022 organiseerde het Platform Reguliere Vergunninghouders het webinar Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk. De sheets van de presentatie kunt u hier downloaden.

Overige vaktechnische handvatten

SRA werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een aantal vaktechnische publicaties. Deze publicaties zijn gebaseerd op de -op dit moment voorhanden- aanwijzingen rond wet- en regelgeving vanuit de NBA, dat we vanuit SRA doorvertalen naar de specifieke praktijk van het controleplichtige mkb.

 • Aangepaste opdrachtbevestigingen
 • Uitleg vaktechnische aandachtsgebieden

Meer in het algemeen kunnen we u nu al verwijzen naar de Visie en guidance: in control zijn & oorzakenanalyse (SRA-bestuur, 2019) inzake het toe te passen integraal kwaliteitsbeleid. 
Besturen, beleids- en kwaliteitsbepalers krijgen hiermee guidance bij deze wat abstracte onderwerpen.

Gerelateerd