Thuis in uw branche

Disclaimer SRA.nl

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SRA spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SRA als portal fungeert volledig en juist is. Aan de samenstelling van de informatie wordt de uiterste zorg besteed. SRA is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. SRA, haar organen, auteurs en overige derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en SRA geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SRA liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SRA. SRA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SRA geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. SRA aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. SRA vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van SRA en SRA geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is SRA niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van SRA die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SRA in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.