Thuis in uw branche

Klokkenluidersregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 23-11-2023

De Wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn is op 3 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad. De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn als hamerstuk afgedaan en de implementatiewet is op 18 februari 2023 grotendeels in werking getreden. Door deze implementatiewet is niet alleen de naam van de Wet huis voor klokkenluiders in Wet bescherming klokkenluiders gewijzigd, maar is ook een aantal nieuwe bepalingen opgenomen.

Belangrijke wijzigingen

Naast het wettelijk kader (hoofdstuk 3) van deze aangepaste regeling wordt in deze Praktijkhandreiking op de voornaamste wijzigingen nader ingegaan. Te denken valt onder meer aan de uitbreiding van de kring van beschermden, geheimhouding, vrijwaring in verband met gerechtelijke procedures voor de beschermingsgerechtigden, bescherming van de identiteit van de melder en van degene aan wie een misstand wordt toegeschreven en last but not least de mogelijkheid van direct extern melden.

Kantoorspecifieke klokkenluidersregeling

Voor accountants- en belastingadvieskantoren geldt naleving van deze aangepaste regeling als zodanig ook. Dit in principe ongeacht welke diensten door het kantoor worden aangeboden. Voor de implementatie hiervan biedt deze Praktijkhandreiking ondersteuning. Niet alleen door de uitgebreide uitleg van en toelichting op de klokkenluidersregeling, maar ook door gebruikmaking van het 'Voorbeeld klokkenluidersregeling'. Hierbij wordt erop geattendeerd dat dit slechts een voorbeeldregeling is; voor de daadwerkelijke implementatie hiervan dient rekening gehouden te worden met de door het kantoor te maken keuzes. Door middel van het opnemen van voetnoten wordt de lezer hierop geattendeerd. Op deze wijze kan tot een kantoorspecifieke klokkenluidersregeling worden gekomen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.