Thuis in uw branche
Dossier Box 3

Onduidelijkheid over verzoek om ambtshalve vermindering box 3

  • Publicatiedatum: 17-11-2022
Let op

SRA heeft vragen van leden gekregen over het verzoek om ambtshalve vermindering box 3 voor niet-bezwaarmakers. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media dat een verzoek om ambtshalve vermindering toch nodig is voor een betere rechtspositie van de niet-bezwaarmaker. 

SRA vindt het belangrijk te melden dat wij het nu niet nodig vinden om voor klanten individuele verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen voor box 3 voor 2017 en later. Het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de koepelorganisaties SRA, NBA, NOB, RB en NOAB, en de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond zijn hierover nog in gezamenlijk overleg.

Dezelfde rechten?

Het is duidelijk dat het ministerie van Financiën en de Belastingdienst niet-bezwaarmakers wat betreft hun rechten in dezelfde positie wil brengen als bezwaarmakers. Dit echter alleen als uit in gezamenlijk overleg te selecteren procedures voor de massaalbezwaarplusprocedure blijkt dat de Hoge Raad meent dat niet-bezwaarmakers toch recht hebben op ambtshalve vermindering. Als de Hoge Raad tot dat oordeel komt, zal de aanslag van niet-bezwaarmakers worden verlaagd volgens de systematiek van rechtsherstel voor de mensen die wel (tijdig) bezwaar hebben ingediend. Ook is het de bedoeling dat de niet-bezwaarmakers dan alsnog de gelegenheid krijgen om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen als zij vinden dat hun werkelijke rendement lager is dan het inkomen volgens het dan toegekende rechtsherstel.

Eind november duidelijkheid

Op verzoek van de koepelorganisaties willen het ministerie en de Belastingdienst voorgaande zo snel mogelijk nogmaals bevestigen en daarbij tevens bestaande twijfels bij adviseurs wegnemen. Het streven is die herbevestiging en verduidelijking eind november te publiceren. SRA heeft er alle vertrouwen in dat daarmee aan alle eventuele twijfel een einde komt.

Telkens overleg met het ministerie

SRA, NBA, NOB, RB en NOAB, de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers zijn al langer in overleg met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst om te komen tot een goede oplossing voor het rechtsherstel van box 3. De koepels en het ministerie willen met dit overleg onder meer voorkomen dat iedere niet-bezwaarmaker een verzoek tot ambtshalve vermindering over de jaren 2017-2020 indient. De Belastingdienst zou daardoor overspoeld worden met brieven, terwijl fiscaal dienstverleners veel werk zouden hebben om hun klanten te informeren en alle brieven te versturen. Daardoor zouden andere werkprocessen in gevaar komen.

Nadere toelichting over vragen

Om de afhandeling van een stortvloed aan verzoeken te voorkomen, is de zogeheten massaalbezwaarplusprocedure geïntroduceerd. Op 4 november liet het ministerie van Financiën namelijk weten dat door het instellen van een massaalbezwaarplusprocedure het voor niet-bezwaarmakers niet nodig is een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Over die brief van 4 november zijn dus diverse vragen over de rechten van niet-bezwaarmakers gerezen. In een overleg van 16 november jongstleden zijn die twijfels besproken en op basis daarvan hebben wij er vertrouwen in dat individuele verzoeken niet nodig zijn. Absolute duidelijkheid daarover wordt, zoals aangegeven, eind november verwacht. Als het onverhoopt zo zou zijn dat in een enkel geval een individueel verzoek tot ambtshalve vermindering nuttig zou kunnen zijn, zal SRA zijn leden daar ook eind november over informeren.

Let op voor deadline bezwaarmakers

Belastingplichtigen die wel tijdig bezwaar hebben gemaakt, liepen mee in de massaalbezwaarprocedure. Hun aanslagen zijn vervolgens aangepast op basis van het rechtsherstel van de forfaitaire spaarvariant. Zij kunnen een verzoek om ambtshalve vermindering indienen als zij vinden dat hun inkomen in box 3 dan nog steeds te hoog is vastgesteld, omdat het werkelijke inkomen lager is. Voor deze groep geldt nadrukkelijk dat zij over 2017 wel uiterlijk 31 december 2022 een verzoek om ambtshalve vermindering moeten indienen. Zij kunnen in de toekomst niet meeliften als voor de niet-bezwaarmakers (na een voor hen positief oordeel van de Hoge Raad in de massaalbezwaarplusprocedure) tijdelijk een mogelijkheid wordt opengesteld om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Eerder brachten wij: