Thuis in uw branche

Toezicht houden beter internaliseren

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 14-12-2018

Even bekroop mij het gevoel dat Marcel Pheijffer, woensdagmiddag sprekend in de Tweede Kamer bij de rondetafel Stand van zaken financiële sector, al kennis had genomen van mijn jaarrede. Hij refereerde net zoals ik aan Limperg jr. en aan de poortwachtersrol van accountants. Het verschil zat hem bij mij in de context.

Bij het schrijven van de jaarrede, uitgesproken tijdens de SRA-Dag, hebben wij nog eens extra nagedacht over de rol en functie die wij als professionals bij accountantskantoren te vervullen hebben. We kwamen tot de conclusie dat het geen vanzelfsprekendheid is dat alle accountants die rol en functie op het netvlies hebben staan. Natuurlijk voegen wij geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en zekerheid toe aan verantwoordingen in de ruimste zin. Zoals ik al zo vaak heb gezegd en geschreven.

Verwachtingskloof dichten

Toch zijn wij van mening dat de duiding van onze rol en functie nog scherper kan, met name de duiding van onze controlerende en toezichthoudende functie. Met deze extra duiding ben ik van mening dat het ons helpt om de verwachtingskloof met het maatschappelijk verkeer (publiek belang) beter te adresseren en te dichten.

Onze toezichthoudende functie heeft met name betrekking op continuïteit en fraude. Alle schandalen die in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn naar mijn mening direct gerelateerd aan deze toezichthoudende functie. Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat er een duidelijk onderling verband is tussen de controlerende en toezichthoudende functie. Maar het maakt in ieder geval helder dat continuïteit en fraude goed moeten zijn afgedekt in de controlerende functie. 

Wij zijn dan ook van plan om met alle direct betrokkenen in gesprek te gaan om deze aspecten van toezichthouden nog beter te internaliseren in onze werkprocessen. Hierover moeten we ook beter en frequenter communiceren met onze stakeholders (In het publiek belang).

Trots 

Toen ik gisteravond de SRA-Dag nog eens door mijn hoofd liet gaan, bekroop mij een gevoel van trots. Namelijk trots op onze leden, die onze visie op kwaliteit en onze ambities daarbij van harte ondersteunen. Het is van uiterste belang dat wij onze kwaliteitsinspanningen zichtbaar maken waaruit zal blijken dat alle kwaliteitsverbeteringsmaatregelen nagenoeg zijn geïmplementeerd. Ik ga met een goed gevoel de feestdagen in en de uitdagingen in 2019 aan. Ik wens u hetzelfde.

PS: wilt u meer weten over de noodzaak voor een nieuw 'Ethisch Reveil' in onze sector? Lees de Jaarrede 2018

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek