Thuis in uw branche

Samenloop van dienstverlening in het kader van ViO

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 4-12-2018

In de situatie van opstellen van de jaarrekening als onderdeel van de controleopdracht bestaat er een bedreiging uit het risico van zelftoetsing. Deze specifieke situatie wordt uitgewerkt in paragraaf 2.7 van NBA handreiking 1131.

De NBA handreiking 1131 geeft aan dat er maatregelen moeten worden getroffen indien sprake is van een materiële invloed op de jaarrekening. Tevens concludeert men (hieraan voorafgaand) dat er per definitie sprake is van een materiële invloed omdat het opstellen van de jaarrekening resulteert in het assurance-object zelf (de jaarrekening).

NBA-handreiking 1131 geeft aan dat de maatregelen onder meer kunnen zijn: gescheiden opdrachtteams (opstellen en controle) en het laten uitvoeren van een OKB.

Uit deze formulering leid ik af dat we in dergelijke situaties verplicht zijn maatregelen te nemen. Ook leid ik echter uit de woorden ‘onder meer kunnen zijn’ af, dat dit niet per se de hier genoemde maatregelen behoeven te zijn.

De vraag is echter welke andere mogelijkheden zijn er verder nog?

Persoonlijk vind ik het invoeren van gescheiden teams inclusief het benoemen van een andere eindverantwoordelijke accountant in deze situaties te ver gaan en niet per definitie een positieve bijdrage aan de kwaliteit leveren. Het is verder de vraag of we het aantal OKB’s moeten vergroten naar aanleiding van dit soort samenloop van dienstverlening.

Wellicht is het een idee om in voorkomende gevallen een checklist af te werken op basis waarvan gedocumenteerd kan worden dat het risico van zelftoetsing voldoende wordt gemitigeerd. In deze checklist zou o.a. aandacht geschonken kunnen worden aan:

  • Is voldoende gewaarborgd dat de accountantspraktijk niet aan het besluitvormingsproces deelneemt? Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het bepalen van de waarderingsgrondslagen.
  • Heeft de klant zichtbaar en adequaat verantwoordelijkheid genomen (paraferen) voor de saldibalans en de correctieboekingen?
  • Is er sprake van bijzondere rubricerings- en of waarderingskwesties en hoe is daarmee omgegaan in het kader van eventuele zelftoetsing?
  • Is in de LOR opgenomen dat de klant verantwoordelijk blijft voor de opgestelde jaarrekening?

 

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.