Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid

SRA is een vereniging van accountantskantoren die hun klanten in het mkb de allerbeste services bieden. Zij leveren kwaliteit van een hoog niveau aan alle belanghebbenden.

Vertrouwen in onze dienstverlening vinden wij uiterst belangrijk, evenals het toevoegen van waarde aan het economisch verkeer (publiek belang). Deze intrinsieke drive zit in de genen van kantoren die bewust kiezen voor het SRA-lidmaatschap.

SRA-leden willen presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. SRA-kantoren onderscheiden zich en hebben een kwaliteitsvoorsprong. SRA wil die voorsprong voor haar leden behouden en blijven realiseren. Daarom zorgen we er vanuit de backoffice voor dat onze leden optimaal kunnen presteren. SRA ondersteunt, bewaakt en laadt het SRA-kwaliteitskeurmerk.

Kernkwaliteiten

Ieder accountantskantoor dat aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving, 'compliant is', kan lid van SRA worden en blijven. Deze lidmaatschapsverplichting wordt tijdens de ballotage, en periodiek gedurende het lidmaatschap getoetst door de onafhankelijke SRA Reviewcommissie.
Om volwaardig lid te kunnen zijn geldt daarnaast bovendien een collegiale verplichting, passend bij de verenigingsgedachte: elk SRA-kantoor (ballotage-lid en volwaardig lid) is aantoonbaar bezig en werkt aan kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. SRA-leden zijn zich ervan bewust dat hun eigen beleid en uitwerking daarvan, impact heeft op het SRA-kwaliteitskeurmerk en daarmee op andere SRA-leden. 

Vanuit vaktechnisch oogpunt betekent dit dat SRA-kantoren voldoen aan alle wet- en regelgeving die voor hen relevant is. Maar in het kader van kwaliteitsperceptie/performance en kwaliteitsbeheersing verlangen onze stakeholders meer dan die compliance. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat naast vaktechnische kwaliteit ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk.

Alle disciplines

Dit kwaliteitsbeleid geldt voor alle domeinen binnen de SRA-praktijken, en dus niet alleen voor Wta-vergunninghouders. Immers, kwaliteit is binnen een kantoor niet alleen voorbehouden aan de wettelijke controlepraktijk. Dit geldt overigens ook voor 'cultuur'. Het is feitelijk onmogelijk en ook niet wenselijk een scheiding tussen de domeinen aan te brengen. Bovendien gelden de fundamentele beginselen voor eenieder die werkt in een accountantsorganisatie. Alleen de toepassing van regelgeving kan een verschil opleveren. 

Puntsgewijs

Vanuit deze kwaliteitsambitie en –visie heeft het bestuur haar standpunt ten aanzien van kwaliteit van en kwaliteitsbeheersing bij haar leden verder uitgewerkt in het navolgend kwaliteitsbeleid:

 1. Elk SRA-kantoor (ballotage-lid en volwaardig lid) toont aan dat zij zich continu bezighoudt met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging (integraal kwaliteitsbeleid). De lidmaatschapsverplichtingen vult het SRA-kantoor in vanuit vaktechnisch en beleidsmatig oogpunt, en met aandacht voor:
  - voldoen aan wet- en regelgeving (compliant zijn)
  - kennis en toepassing vaktechnische normen en waarden
  - formuleren en bijstellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement (strategisch)
  - beheersing kwaliteit via in control cycli (oorzakenanalyses, maatregelen, effecten), cultuur- en gedragsonderzoek
  - gedrag en cultuur: stip aan de horizon, kwaliteitsgerichte cultuur, toon aan de top, beoordelings-, belonings-, promotie- en sanctioneringsbeleid
  - lerende organisatie, bouwen aan vertrouwen
 2. Elk SRA-kantoor heeft een eigen verantwoordelijkheid en collegiale verplichting om het gevoerde integrale kwaliteitsbeleid, de beheersing en borging daarvan aantoonbaar te maken. Het kantoor kan daarvoor verschillende instrumenten inzetten die elkaar kunnen aanvullen c.q. versterken. Voorbeelden zijn:
  a. openbaar maken van kwaliteitsbeleid [vaktechnisch en beleidsmatig oogpunt] (via website, transparantieverslag)
  b. via kwaliteitsmonitoringsystemen (zoals PDCA-cyclus) en verslaglegging
  c. vastlegging kwaliteitsindicatoren in het compliance verslag
  d. monitoring en beheersing van cultuur- en gedragselementen (en verslaglegging daarvan)
 3. Elk SRA-kantoor wordt periodiek getoetst op haar integrale kwaliteitsbeleid, haar kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem), gericht op de volledige dienstverlening (compliant zijn). Daarnaast werkt elk SRA-kantoor vanuit collegiaal- en beleidsoogpunt en aantoonbaar aan kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. De onafhankelijke SRA Reviewcommissie formuleert daartoe zelfstandig beleid.
 4. Op basis van de resultaten van deze toetsingen, andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het integrale kwaliteitsbeleid van haar leden, of bedreigingen voor het kwaliteitsniveau en daarmee voor het kwaliteitskeurmerk van de vereniging, verkrijgt het SRA-bestuur – de leden gehoord hebbende- de expliciete mogelijkheid om kwaliteitsprogramma’s [vanuit de beroepsorganisatie of SRA zelf] verplicht te stellen voor haar leden.
 5. Als leden niet aantoonbaar werken aan kwaliteit via een integraal kwaliteitsbeleid, kan dit het SRA-kwaliteitskeurmerk en (daarmee indirect) andere SRA-leden schaden. Dit is ongewenst. Het SRA-bestuur wil daarom continu aandacht voor kwaliteit bij alle (kandidaat)leden vaststellen, stimuleren, bewaken en faciliteren. Hier volgt uit:
  a. Als bij een toetsing blijkt dat een ballotage-lid niet compliant is aan wet- en regelgeving, dan wordt het ballotage-lid niet toegelaten als lid van de vereniging
  b. Als bij een toetsing blijkt dat een ballotage-lid wel compliant is maar niet aantoonbaar bezig is met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging (integraal kwaliteitsbeleid), dan informeert de Reviewcommissie het SRA-bestuur hierover.
  Het SRA-bestuur zal dit haar besluitvormingsproces over het mogelijke lidmaatschap meewegen, daarbij bijvoorbeeld het gesprek met het ballotage-lid aangaan of de Reviewcommissie aanvullende vragen stellen.
  c. Als bij een toetsing blijkt dat een SRA-lid vanuit haar collegiale verplichting niet aantoonbaar bezig is met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging (integraal kwaliteitsbeleid) zoals hierboven beschreven, -ondanks het feit dat dit SRA-lid wel compliant is-, dan is dat voor de Reviewcommissie reden om het SRA-bestuur hierover te informeren voor verdere opvolging.
  Het SRA-bestuur zal daarop het gesprek aangaan met de leiding van het SRA-kantoor. Het betreffende SRA-kantoor krijgt een periode van 6 maanden de tijd om haar inspanningen rond kwaliteit inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Mocht na deze 6 maanden blijken dat het SRA-kantoor haar kwaliteitsinspanningen niet inzichtelijk maakt, dan voldoet het SRA-kantoor niet aan de kwaliteitseisen. Het SRA-bestuur kan conform de statuten een besluit nemen over het lidmaatschap, met inachtneming van de beroepsmogelijkheid.
 6. Specifiek voor SRA-leden met een Wta-vergunning geldt aanvullend het volgende:
  Een kantoor toont aan bezig te zijn met de maatregelen Publiek belang volgens het principe ‘comply or explain’ (pas toe of leg uit). Dit betekent
  a. door de maatregelen te implementeren en de voortgang c.q. borging van het verandertraject aan te geven in de NBA Monitor Publiek belang (pas toe); of
  b. door de risico’s die de basis zijn voor de maatregelen Publiek belang, op andere wijze te mitigeren, dit aantoonbaar te maken via onderbouwde vastlegging binnen de organisatie en in de geest van deze vastlegging de NBA Monitor Publiek belang in te vullen (leg uit).
  Als bij een toetsing blijkt dat een SRA-lid met een Wta-vergunning niet voldoet aan het principe comply or explain rond de maatregelen Publiek belang, dan informeert de Reviewcommissie het SRA-bestuur. Het bestuur kan ervoor kiezen om in gesprek te gaan met het SRA-lid of de Reviewcommissie aanvullende vragen te laten stellen. Zie verder 5c.