Thuis in uw branche

Handboek Samenstellingspraktijk - Downloaden

Download het handboek als PDF of Word

  • Publicatiedatum: 28-3-2022

Dit Handboek Samenstellingspraktijk kan voor SRA-leden bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten het raamwerk vormen voor het uitwerken of fijn slijpen van de reeds gehanteerde kantoorvisie en het hierbij te hanteren kwaliteitsbeleid.

Om die reden is in dit handboek ook de visie van SRA inzake het toe te passen integrale kwaliteitsbeleid opgenomen, waarbij aspecten als vaktechniek (compliant zijn aan wet- en regelgeving, kennis en handelingen die daarvoor nodig zijn), organisatie, gedrag en cultuur centraal staan.

In dit handboek wordt zowel vanuit het oogpunt van het kantoor als van de individuele accountant nader ingegaan op de bij deze opdrachten van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Denk aan toepassing van de NVKS, VGBA, NV NOCLAR en natuurlijk Standaard 4410 zelf. De organisatorische kwaliteitsrichtlijnen zijn per kantoor opgenomen in het Handboek Kwaliteit. Voor deze zaken verwijzen wij dan ook naar dit handboek. Zowel het Handboek Kwaliteit als het Handboek Samenstellingspraktijk moet specifiek op uw organisatie worden aangepast. Het format van deze handboeken is een raamwerk met alle relevante elementen.

Bij het schrijven van dit Handboek Samenstellingspraktijk houdt Bureau Vaktechniek SRA rekening met actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de dagelijkse mkb-praktijk. Daarom zijn nieuwe uitspraken van de Accountantskamer in Zwolle en bevindingen uit SRA-reviews met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen opgenomen. Daarnaast is er ruim aandacht voor aan SRA-Bureau Vaktechniek gestelde vragen en verstrekte antwoorden. Op deze wijze geeft dit handboek inzicht in praktijksituaties en biedt het guidance bij het uitvoeren van 4410-opdrachten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.