Thuis in uw branche

Nieuwe vraag Publiek Belang: wat is maatschappelijke schade?

  • Publicatiedatum: 4-9-2018

In het kader van de 53 maatregelen Publiek Belang wordt er in 3.5 gewag gemaakt van een "clawback" regeling voor auditpartners indien er onverhoopt maatschappelijke schade zou ontstaan als gevolg van de auditactiviteiten. Binnen onze organisatie willen we er voor kiezen dit niet alleen voor de auditpartners maar een soortgelijke regeling voor alle partners in te voeren.

De discussie waar we met name tegen aan lopen is de term "maatschappelijke schade". Dit begrip wordt nergens gedefinieerd of geobjectiveerd en zal ongetwijfeld ook wel, mede als gevolg van jurisprudentie en maatschappelijk debat, evolueren in de loop van de tijd. 
Op dit moment is dit gebrek aan referentiekader voor ons reden om een dergelijke regeling nog niet in te voeren omdat de mogelijke uitwerking volstrekt onduidelijk is.

Antwoord

U vraagt met name guidance rond het begrip 'maatschappelijke schade'; een lastig begrip. Vanuit een praktische insteek komen we tot het volgende:

Van maatschappelijke schade is sprake wanneer derden (de gecontroleerde, de toezichthouder of derden zoals een bank, Belastingdienst) aanleiding zien om die schade met succes te verhalen op een accountantskantoor, ergo wanneer derden kunnen aantonen dat zij schade hebben geleden (schade heeft zich gemanifesteerd), én vast is komen te staan dat de schade ook daadwerkelijk geleden is, bijvoorbeeld door een rechtelijke uitspraak.

Lees het volledige antwoord